ایم متن و نوار بالایی در قسمت مدیریت سایت امکان حذف شدن دارد و به راحتی حذف و تغییر می یابد

سر عنوان ها

فهرست عناوین برای استفاده در سایت. هدر H1 برای عنوان صفحه دلیل SEO محفوظ است.

این یک H2 سربرگ است

این یک H3 سربرگ است

این یک H4 سربرگ است

این یک H5 سربرگ است
این یک H6 سربرگ است
<H2> این یک H2 سربرگ است </ H2>
<H3> این H3 سربرگ است </ H3>
<H4> این H4 سربرگ است </ H4>
<H5> این H5 سربرگ است </ H5>
<H6> این H6 سربرگ است </ H6>
Translate »